• Laman Utama
  • Perkhidmatan
  • Sokongan Bukan Klinikal
  • Pengurusan Aset

Unit Pengurusan Aset

OBJEKTIF

  • Melaksana dan memantapkan sistem pengurusan aset dan stor utama sedia ada mengikut tatacara yang telah ditetapkan.

 TUGAS

  • Menguruskan semua aset alih Kerajaan di Kementerian/Jabatan di bawah kawalannya meliputi:-

                 (a) Penerimaan;

                 (b) Pendaftaran;

                 (c) Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan;

                 (d) Penyelenggaraan;

                 (e) Pelupusan; dan

                 (f) Kehilangan dan Hapuskira.

  •  Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat.
  •  Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK) Kementerian/Jabatan.
  • Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan.
  • Menguruskan kehilangan dan hapus kira
  • Menyelaras penyediaan Laporan berikut:-

                  (a)  Harta Modal dan Inventori serta Stor Utama;

                  (b)  Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori;

                  (c)  Pelupusan Aset Alih Kerajaan;

                  (d)  Kadar Pusingan Stok [KPS] Stor Utama;

                  (e)  Pemberian Hadiah; dan

                  (f)  Tindakan Surcaj/Tatatertib.

Cetak